ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เจ้าภาพการแช่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เจ้าภาพการแช่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ที่ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก
        นายประเสริฐ วรสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 กล่าวว่า การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1″ศิลปหัตถกรรมนักเรียน” เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ เพราะเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก ถึงความรู้ความสามารถ และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ตามนโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา      โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ จึงได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชนและในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาติ ในส่วนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70. ปีการศึกษา 2565 ชาวร้อยเอ็ดเราจึงต้องร่วมแรง ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ในการแสดงพลังอันยิ่งใหญ่ ที่จะเป็นเจ้าภาพระดับชาติ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกล่าว
             กิจกรรมประกอบด้วย การดำเนินการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 โดยการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวม ในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส ซึ่งมีทั้งหมด 24 ศูนย์การคัดเลือก คือ ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 ศูนย์ ศูนย์โรงเรียนเอกชน จำนวน 1 ศูนย์ ศูนย์การแข่งขันเทศบาล 1 ศูนย์ และศูนย์โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี จำนวน 1 ศูนย์ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะด้านวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศ ในทุกๆด้าน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!