ร้อยเอ็ด-คว้าหลายรางวัล ในโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

ร้อยเอ็ด-คว้าหลายรางวัล ในโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 
จิดาภา แก่นนาคำ 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

           โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คว้าหลายรางวัล ในโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ติดตามและร่วม ประเมินผล การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเยาวชนห่างไกลยาเสพติด โดยมี นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

               นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก กล่าวว่า สำหรับโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ทางโรงเรียนได้สร้างความสำคัญและตระหนักรู้ ในเรื่องของยาเสพติดให้กับนักเรียน เพื่อทำให้เป็นโรงเรียนปลอดสารเสพติด 100% ส่วนในเรื่องของการดำเนินงาน ตามนโยบายนั้น ทางโรงเรียนได้จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้มอบหมายให้กับคุณครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และฝ่ายงานบริหารกิจการนักเรียนได้ตรวจสอบนักเรียนที่สุ่มเสี่ยง โดยการสร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดการตระหนักรู้ เกี่ยวกับเรื่องสารเสพติดและอบายมุขของในโรงเรียน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่น่าภาคภูมิใจ ที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายของ สพม.27 และนโยบายของรัฐบาล
จึงส่งผลให้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สามารถคว้ารางวัล เป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง รางวัลเสมา ป.ป.ส ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน และรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นต้น              ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวว่า สำหรับการนิเทศติดตาม และตรวจสอบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านยาเสพติด
ทางกลุ่มนิเทศ ได้มีการวางแผนการนิเทศติดตาม ดังนี้ ติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในห้องเรียน ซึ่งได้ความร่วมมือจากบุคลากรทางการศึกษา สำหรับการออกแบบ การจัดกิจกรรมการเรียน การสอน เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียน ให้ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และได้นิเทศติดตามในเรื่องของการดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ อย่างเป็นระบบ และทำให้ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมชมการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว เพื่อสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยยาเสพติด ที่สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนทุกคน การนิเทศและติดตามการดำเนินงาน ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ได้ร่วมรณรงค์กับทางโรงเรียนฯ อย่างต่อเนื่อง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!