ร้อยเอ็ด – จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงอุปรากรจีน

ร้อยเอ็ด – จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงอุปรากรจีน

ธนากร ฉากจินดา/ ภาพ
คมกฤช พวงศรีเคน/ข่าว
จิดาภา แก่นนาคำ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

         จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงอุปรากรจีน ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564

              วันที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดพิธีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการแสดงอุปรากรจีน(งิ้ว)ในงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2564 ณ บริเวณเวทีลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายชนาส ชัชวาลวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการจัดงาน เเละประชาชนชาวร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

              ทั้งนี้ งานประเพณีบุญผะเหวดเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมใจกันจัดให้มีขึ้น ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นมา โดยการริเริ่มของ นายสุพร สุภสร ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และให้ประชาชน สำนึกในคุณงามความดี ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงกำหนดให้จัดงานประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานประจำปี ของจังหวัดร้อยเอ็ด สืบเนื่องติดต่อกันมาทุกปี โดยในปี 2564 นี้ นับเป็นปีที่ 31 ของการจัดงาน ซึ่งการจัดงานดังกล่าว กำหนดให้มี กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดังนี้ การแสดงจากศิลปินแห่งชาติได้แก่ คุณแม่ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) คุณพ่อฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) และคุณพ่อทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีพื้นบ้านอีสาน การแสดงอุปรากรจีน เรื่อง ตำนานพระเวสสันดร และการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า โดยได้รับการสนับสนุนการแสดงจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เเละสมาคมอุปรากรจีนแห่งประเทศไทย และการแสดงจากวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!