สิงห์บุรี-เปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน

สิงห์บุรี-เปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

จังหวัดสิงห์บุรีเปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน

            วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.45 น. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน ณ โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายนิพนธ์ สีตะระโส นายกเทศมนตรีตำบลทับยา ได้จัดทำโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาโมเดลในระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี ขึ้น โดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการนำทฤษฎีใหม่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีการผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย พื้นที่สำหรับแหล่งน้ำ พื้นที่สำหรับเพาะปลูก พื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของเจ้าของพื้นที่และความเหมาะสมของสภาพภูมิศาสตร์และสังคม นั้น เทศบาลตำบลทับยา ได้เห็นความสำคัญของการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ มีนิสัยรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต รวมทั้งยกระดับการศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เทศบาลตำบลทับยา จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินการ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โดยการสร้างแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) จำนวน 736 ตารางเมตร ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 เป็นต้นมา

               โดยความร่วมมือของทุกฝ่ายในพื้นที่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเป็นการปลูกฝังความรู้ศาสตร์พระราชา ทั้งในแง่ของทฤษฎีและปฏิบัติ เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังอันสำคัญของชาติได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศที่สำคัญต่อไปดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินโครงการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ เทศบาลตำบลทับยา จึงได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนาระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ภาคเช้า กิจกรรมเปิดศูนย์เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาสู่โคกหนองนา ระดับโรงเรียน จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนเทศบาลทับยา (วัดสุทธาวาส) โดยบูรณาการกิจกรรมร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว และดำนา โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านของจังหวัดสิงห์บุรี พันธุ์ข้าวหอมนางมล ภาคบ่าย กิจกรรมฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน เยาวชนและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!