ร.ร.บ้านวาเล่ย์ หนุน พัฒนาทักษะอาชีพ ร้านกาแฟ Vella Ca’fe(ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ)

ร.ร.บ้านวาเล่ย์ หนุน พัฒนาทักษะอาชีพ ร้านกาแฟ Vella Ca’fe(ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

             ร.ร.บ้านวาเล่ย์ หนุน พัฒนาทักษะอาชีพ ร้านกาแฟ Vella Ca’fe(ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ) เพิ่ม ความรู้วิธีทำกาแฟ การเรียนรู้ บันทึกรายรับ-รายจ่าย คำนวณผลกำไรและขาดทุน ต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต รองรับนักท่องเที่ยวในชุมชน

              ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่ชายแดน อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สุดเขตประเทศไทย โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนชายขอบ ที่มีพื้นที่ ตั้งในหมู่บ้านชายแดน โดยมีแม่น้ำเมยกั้น ระหว่างประเทศ โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ที่อยู่ 273 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีนักเรียน 293 คน และ บุคลากร 19 คนร้านกาแฟ ” เวลล่า คาเฟ่” Vella Ca’fe ร้านกาแฟอยู่หน้าโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ห่างจากตัวอำเภอพบพระ ระยะทางประมาณ11 กิโลเมตร มีความพิเศษ เป็นร้านกาแฟที่อยู่สุดเขตประเทศไทย เป็นทางเลือก ของนักท่องเที่ยว และประชาชนที่มาเยือนพื้นที่ชายแดน ผอ.อมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวาเล่ย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ร้านกาแฟ Vella Cafe(ศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมอาชีพ) โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ ที่อยู่ 273 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร้านอยู่หน้าโรงเรียน ห่างจากตัวอำเภอพบพระ 11 กิโลเมตร มีความพิเศษ เป็นร้านกาแฟที่อยู่สุดเขตประเทศไทย มีเมนู เครื่องดื่มที่หลากหลาย กาแฟ ชาเขียว โกโก้ ชาไทย ชาพม่า ที่เข้มและหอมมาก ขายดีเด็กๆชอบ คือ ชาพีช และเมนูโซดา ที่หอมและให้ความสดชื่น กำลังจับมือกับโรงเรียนข้างเคียง ผู้ปกครอง คนในชุมชน ให้นำขนม เบอเกอรี่มาวางขายได้ ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน เรื่องส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษา เป็นวิชาเพิ่มเติม มีตารางสอนทุกสัปดาห์ และ มีการให้เด็กลงมือปฏิบัติ การขาย การคิดเงิน การทำเมนูเครื่องดื่ม การรับออเดอร์ และการดูแลร้าน ทุกวัน วันละ 2 คน ด้านคุณภาพผู้เรียน -เพื่อส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ – เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ – เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัว -นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพร้านกาแฟ Vella Cafe และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตได้

              ทางโรงเรียนได้คิดแนวทางการต่อยอดนวัตรกรรม ทางโรงเรียนได้คิดแนวทางการต่อยอดนวัตรกรรม โดยทางโรงเรียนจะมีการสร้างแบรนด์ของโรงเรียนเอง ภายใต้ชื่อแบรนด์ Vella Cafe เป็นพัฒนาสูตรเครื่องดื่มที่คิดค้นเองให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและมีรสชาดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงมีการสร้าง channel ใน YouTube เพื่อสามารถให้เข้าถึงบุคคลทุกเพศทุกวัยได้ง่ายขึ้น มีการคิดเงินจากผู้ซื้อ ผ่านเครื่องคิดเงินระบบไฟฟ้า และสามารถเปิดดูทางโทรศัพท์ โดยใช้app POS เพื่อตรวจสอบรายรับแต่ละวัน ได้ตลอดเวลา และสามารถเช็คยอดขายย้อนหลังได้ มีการจ่ายเงินโดยการแสกน QR CODE ผ่านapp ธนาคารกรุงไทย ทางโรงเรียน ได้คิดนวัตรกรรม Vella Delivery เพื่ออำนวยความสะดวกต่อลูกค้าในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยมีการส่งสินค้าภายในบริเวณหมู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสและอยู่รวมกันในพื้นที่แออัด อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้ในสังคมยุคออนไลน์อีกด้วย พัฒนาออกแบบภาชนะที่ใส่ ที่สามารถแยกน้ำกับน้ำแข็งได้ พัฒนาออกแบบอุปกรณ์ที่ใส่น้ำไปส่ง Delivery โดยน้ำแข็งไม่ละลายและหกเลอะเทอะ ครูศิรินภา นามวงษ์ ครูชำนาญการ ครูวรากร เพิ่มอุสาห์ เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าว นับใด้ว่า เป็นสถานศึกษา ที่อยู่ชายขอบแนวชายแดนสุดเขตประเทศไทย โรงเรียนบ้านวาเล่ย์ นอกจากสอนวิชาสามัญวิชาเรียนปกติแล้ว ยังสร้างแนวคิด และต่อยอดให้กับ นักเรียนห่างไกล ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ ทักษะ ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ ระหว่างเรียน เด็กใด้ลงมือปฏิบัติ การขาย การคิดเงิน การทำเมนูเครื่องดื่ม การรับออเดอร์ และการดูแลร้าน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปปรับใช้ในประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตได้ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ฝึกการคำนวณงบประมาณต้นทุน-กำไร รายได้จากการขาย ฝึกให้นักเรียนมีจิตใจในการให้บริการ(Service mind) ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งโรงเรียนคาดหวังว่าโครงการกาแฟเด็กน้อย สู่อาชีพยั่งยืน จะเป็นธุรกิจเล็กๆ ในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีทางเลือก และมีเป้าหมายหลังจากที่จบการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้แล้ว สามารถนำประสบการณ์ไปต่อยอด หรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือหากไม่ได้ศีกษาต่อก็สามารถนำไปประกอบอาชีพ เป็นรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทางโรงเรียนกำลังจับมือกับโรงเรียนข้างเคียง ผู้ปกครอง คนในชุมชน ให้นำขนม เบอเกอรี่มาวางขายได้ เพิ่มเพิ่มพื้นที่ช่องทางการขายสินค้าในชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นสถานที่รองรับ และต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของหมู่บ้านชายแดนอำเภอพบพระจังหวัดตาก ทางสู่อาชีพยั่งยืน พร้อมเพิ่มรายได้ชุมชน สุดเขตประเทศไทย บ้านวาเล่ย์เหนือ ต .วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก อย่าลืม มาเป็นกำลังใจและให้กำลังใจกับเด็กนักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!