อยุธยา – โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

อยุธยา – โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร”กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” กระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กล่าวให้การต้อนรับ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ได้จัดโครงการเสริมสร้างความ พร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”และผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลชน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชน จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี รวมทั้งสิ้น 90 คน โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา”

            สำหรับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา และการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ให้ประธาน รองประธาน ประธานคณะกรรมาธิการ วุฒิสภาได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้นำท้องถิ่น เพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป เพื่อสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนในการร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำจากภาคราชการ และภาคเอกชน ได้แก่ นายก สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ สื่อมวลซน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูสอนสังคมศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ซึ่งจะมีการจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2565 นี้ โดยกระบวนการอบรมจะมีการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศวุฒิสภากับการพัฒนาประชาธิปไตย ระบบงานรัฐสภา วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การมีส่วนร่วมทางการเมืองการพูดและการนำเสนอสำหรับผู้นำนักประชาธิปไตย แนวทางการเผยแพร่ต่อยอดขยายผลของเครือข่ายวุฒิสภา การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการนำความรู้ไปจัดกิจกรรมขยายผลในชุมชนท้องถิ่นด้วยกิจกรรมเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของวุฒิสภา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!