อยุธยา – สานต่อพระราชปณิธาน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร

อยุธยา – สานต่อพระราชปณิธาน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร

ภาพ / ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สานต่อพระราชปณิธาน ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างครบวงจร เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

            เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 22 มิถุนายน 2565วันนี้ ที่วัดสามตุ่ม ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 จัดขึ้นโดยเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างแท้จริง นายวีระชัย นาคมาศ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยอันมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ การพัฒนางานด้านต่างๆ ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้าน เช่น ด้านการเกษตร การศึกษา การบริหารจัดการน้ำ และสิ่งแวดล้อม เหนือสิ่งอื่นใดคือ ความทุ่มเทพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประชาชน

         ด้านนายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตร ซึ่งกิจกรรมในการจัดโครงการฯ ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคีภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวม 13 หน่วยงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คลินิกแก้ปัญหาในพื้นที่ จะมีคลินิกดินให้คำปรึกษา ตรวจวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยและให้บริการด้านวิเคราะห์ ตรวจสอบดินและปุ๋ย คลินิกพืชและการอารักขาพืช ให้คำปรึกษาด้านการผลิต การเก็บเกี่ยว โรคพืช แมลงศัตรูพืช และการป้องกันกำจัด กลุ่มที่ 2 คือคลินิกด้านวิชาการเกษตร จะมี คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิก กฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกเครื่องจักรกลทางการเกษตร และกลุ่มที่ 3 คลินิกการให้บริการ คือการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชน ร้านธงฟ้าราคาประหยัด การให้บริการพันธุ์พืชพันธุ์ดี พันธุ์ปลาน้ำจืด และปัจจัยการผลิตเกษตร สารชีวภัณฑ์ ทางการเกษตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!