ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร อส.ดีเด่น ในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 69

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯมอบเกียรติบัตร อส.ดีเด่น ในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 69

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 66 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้สละชีวิตเพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน และความผาสุกของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนทางราชการช่วยเหลือประชาชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี มี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบฯในสังกัดกว่า 240 นาย ร่วมในพิธี
          จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และมอบ ”เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี” พร้อมใบประกาศสดุดีจำนวน 3 ราย มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สมาชิก อส.ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 9 นาย มอบทุนการศึกษามูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ให้แก่บุตรสมาชิก อส.จำนวน 5 ราย พร้อมกันนี้ นางฐิตยาภา เจริญเหรียญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดประจวบฯ ได้มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย อีกจำนวน 15 ทุนด้วย          นายเสถียร เจริญเหรียญ ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจวบฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก อส.ว่า จ.ประจวบฯมีพื้นที่ติดชายแดนและเป็นเมืองท่องเที่ยว ขอให้สมาชิก อส.เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเรื่องภัยคุกคามต่างๆ การดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อย และปัญหาภัยแทรกซ้อนทางสังคม การทำงานในพื้นที่จึงมีความสำคัญยิ่งจะต้องทำหน้าที่อย่างจริงจังทุ่มเทและเสียสละมีจิตใจเข้มแข็ง รวมทั้งขอให้สมาชิก อส.รักษาศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ รักษาเกียรติยศ เกียรติภูมิ อย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญยิ่งคือต้องมีวินัยและพร้อมให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเข้มแข็งและจริงจังเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ การปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!