ศรีสะเกษ-เปิดศูนย์ AIC เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร

ศรีสะเกษ-เปิดศูนย์ AIC เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

เปิดศูนย์ AIC เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร

          เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center : AIC จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงานและนำคณะกรรมการศูนย์ AIC ประกอบด้วย น.ส.พิชชากร แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายอรัญ สิงห์คำ ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศรีสะเกษ ดร.ฐิตารีย์ ไตรสรณปัญญา คณะที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา ผอ.ศูนย์ AIC ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร รองประธานหอการค้า นายเชิดชัย จิณะแสน ประธาน ศพก.ระดับประเทศ และหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและผู้นำองค์กรภาคการเกษตรอีกจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเปิด โดย นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร ที่เกษตรกรและประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ภายในจังหวัดของตนเอง
          นายสมชัย คล้ายทับทิม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Application Zoom และเข้าใจถึงเจตนาดีของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีนโยบายตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวมองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิต ลดต้นทุนสินค้าเกษตรทำให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยเน้นส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีผสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี รวบรวมช่างเกษตร ปราชญ์เกษตร เกษตรต้นแบบ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เน้นการจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ดึงกลุ่ม Young Smart Farmer เข้าร่วม ทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์เสริมสร้างองค์ความรู้ทั้งเกษตรอัจฉริยะด้าน e-commerce การสร้าง storyและpackaging ด้านธุรกิจการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีองค์ความรู้และมีเครือข่ายที่ดี ก้าวสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจร พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยังยืน ตนขอให้ศูนย์ AIC ศรีสะเกษ ดำเนินงานด้วยความราบรื่นและสัมฤทธิ์ผล สร้างคุณประโยชน์ต่อภาคการเกษตรยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
          รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ประธานคณะกรรมการ AIC ศรีสะเกษกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยที่ จ.ศรีสะเกษได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาคี 6 ภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกร ภาควิชาการและภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรเป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Farmer Young Smart Farmer STARUP เกษตร SME เกษตรภายในจังหวัด ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย ฯ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษยินดีให้บริการห้องทำงานของศูนย์ AIC และจะอำนวยความสะดวกทุกด้านในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานในจังหวัดศรีสะเกษ
          ดร.สมเกียรติ ไตรสรณปัญญา ผอ.ศูนย์ AIC กล่าวว่า หลายท่านยังไม่เข้าใจ อำนาจหน้าที่ของศูนย์ AIC ว่าทำอะไรบ้าง ตนขอเรียนว่า จ.ศรีสะเกษจัดตั้งศูนย์ AIC ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่ขณะนี้ภาคการเกษตรกำลังเป็นภาคสำคัญของชาวเกษตรกรทั่วประเทศ หากมีศูนย์จะเป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาทางการเกษตร รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ หน่วยงานได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร ศูนย์จะส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตร ประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร และ จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกร เป็นแหล่งเรียนรู้และสนับสนุน Smart Farmer รวมถึง Young Smart Farmer ด้วย ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร ผ่านการวิจัย การลงทุน การแปรรูป การบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ออกแบบและจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรม เชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ระดับประเทศและระดับโลก โดยความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดและภูมิภาคแล้วภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร AIC จังหวัด ตนในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ AIC จะจัดประชุมคณะทำงานเพื่อผลักดันให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้รวดเร็วด้วยรูปแบบการบริหารใหม่แบบ Sandbox เกิดความคล่องตัวทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!