ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ เปิดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-ผู้ว่าฯ เปิดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 17 มกราคม 2566 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุเทพ พิมพิรัตน์ นายอำเภอพนมไพร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอพนมไพร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
          นายทินกร พันธโคตร นายกเทศมนตรีตำบลพนมไพร ตัวแทนคณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า อำเภอพนมไพร ร่วมกับ เทศบาลตำบลพนมไพร และส่วนราชการ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพนมไพร ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองพนมไพรแดนมฤค หรืออำเภอพนมไพรในปัจจุบัน และเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอำเภอพนมไพรให้คงไว้ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอำเภอพนมไพร จึงได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ขึ้น โดยได้มีการสืบค้นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอำเภอพนมไพรในอดีตให้พี่น้องประชาชน คนพนมไพรรุ่นหลังได้รับรู้ซึมซับความเป็นชาติพันธุ์ยิ่งขึ้น และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ให้ตระหนักและเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความรักหวงแหนถิ่นฐานบ้านเกิดตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นชุมชนและสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับชุมชน เน้นการดึงนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้ขายสินค้าอยู่ในชุนชนของตนเอง
          นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566 ในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมในการเข้ามาพัฒนา และนำเสนอเอกลักษณ์ด้านต่างๆให้เป็นที่รู้จักทั้งประวัติศาสตร์ของเมืองพนมไพร ด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของคนพนมไพร อีกทั้งประชาชนจะได้ร่วมกันพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์กลางการบูรณาการชุนชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนนำเสนอเอกลักษณ์ในด้านต่างๆให้เป็นที่รู้จักต่อคนทั่วไป ต้องขอชื่นชมอำเภอพนมไพร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพนมไพรทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยเฉาะอย่างยิ่ง พ่อ แม่ พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพนมไพร ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566 ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งคาดว่าจะเป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวอำเภอพนมไพร ในอนาคตต่อไป
          ทั้งนี้ การจัดงาน 144 ปี วิถีชุมชนคนพนมไพร ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2566 ในแต่ละวันมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมบวงสรวงพระเศวตสุวรรณภาพรรณ และพระดำรงฤทธิไกร (บุญตา) กิจกรรมฟ้อนรำบวงสรวง 144 ปีเมืองพนมไพรแดนมฤค ซึ่งมีผู้ฟ้อนรำจำนวน 1,440 คน จากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพนมไพรทุกแห่งื กิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการผ้าฝ้ายผ้าไหม การออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงผลงานส่วนราช และการออกร้านตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของภาครัฐและเอกชน การแสดงละคร “เล่าขานตำนานเมืองพนมไพร” และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหมอลำประกอบหางเครื่อง และกิจกรรมรื่นเริงต่างๆมากมาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!