ราชบุรี-เปิดตัวแข่งขันทักษะหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน

ราชบุรี-เปิดตัวแข่งขันทักษะหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

 เปิดตัวการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คาดจะมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 350 ทีม

             ( 8 พ.ค. 67 ) นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดตัวการแข่งขันทักษะวิชาการด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยาน ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมี นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลกรับใหญ่ คณะกรรมการจัดโครงการ MITR PHOL KRABYAI RATCHABURI GRAND ROBOTICS HAMPIONSHIP 2025
              การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านหุ่นยนต์ ตามโครงการ MITR PHOL KRABYAI RATCHABURI GRAND ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2024 เป็นการต่อยอดพัฒนาจากการเรียนวิชาวิทยา การคำนวณ และการส่งเสริมเรียนรู้นอกห้องเรียนของโครงการCoding and Robotics เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ป้อง กันและแก้ไขปัญหาได้ สามารถรับและส่งสาร ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจความรู้สึก ทัศนคติของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
               โดยมีประเภทการแข่งขัน อาทิ กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์ในระบบบังคับมือ ระบบอัตโนมัติ โครงงานและอากาศยานไร้คนขับเสมือนจริง (simulator) ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้เต็มศักยภาพตามความถนัดของผู้เรียน และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับปัญหา ที่ต้องแก้ไขได้ เกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถนำนวัตกรรมการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการแข่งขันทักษะทางการศึกษาด้านการแข่งขันหุ่นยนต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การจัดการแข่งขันในปี 2566 มีนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 204 ทีม จาก 50 โรงเรียน 21 จังหวัดทั่วประเทศ
               การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มมิตรผล ชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ชมรมครูหุ่นยนต์ไทย บริษัทเอ็ม รีพลับบริค ซัพพลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและเทศบาลตำบลกรับใหญ่ ในปี 2567ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัล จำนวน 6 ถ้วยรางวัล เพื่อใช้ในการแข่งขันโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 -24 พฤศจิกายน 2567
                นายวิริยะ น้อยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ กล่าวว่า ปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานปีแรกที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2566 ส่วนการแข่งขันได้ประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศ คาดการณ์ว่าจะมีทีมเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 350 ทีม อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวตำลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง เพื่อจะร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการศึกษา รวมถึงได้มาท่องเที่ยวในพื้นที่ราชบุรีและใกล้เคียงอีกมากมาย
               สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์จะแยกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทบังคับมือและประเภทอัตโนมัติ แยกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกโรงเรียนจะมีการเรียนการสอนเรื่องของวิทยาการหุ่นยนต์อยู่ จะประชาสัมพันธ์ถึงกติกา รูปแบบการแข่งขันที่เป็นสากล แต่ละโรงเรียนจะเข้ามาศึกษาดูกติกา และเตรียมความพร้อมที่จะมาแข่งขัน ส่วนน้องๆจะออกแบบ ประกอบเองได้ บังคับมือ การเขียนโปรแกรมที่จะมาให้หุ่นยนต์ปฏิบัติงาน หรือ ทำงาน การต่อสู้ การแข่งขัน ที่เป็นความสามารถของนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ส่วนนักเรียนคนหนึ่งได้เดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลี 2 ปี ติดต่อกันมาแล้ว

                 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานของโรงเรียน อนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ การจัดการเรียนการสอน กติกาการแข่งขัน ถ้วยรางวัลพระราชทาน ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และสาธิตหุ่นยนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การนำหุ่นยนต์สำหรับเตะลูกกอล์ฟ หรือ ไว้เตะจุดโทษด้วยการบังคับ และอัตโนมัติ การสาธิตการสานตะกร้าจากวิสาหกิจชุมชนบ้านอ้ออีเขียว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!