ประจวบคีรีขันธ์-เปิดเทอมแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุ “วิ’ลัย วัยหวาน” รุ่นที่ 5

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดเทอมแล้ว โรงเรียนผู้สูงอายุ “วิ’ลัย วัยหวาน” รุ่นที่ 5

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 66 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน รุ่นที่ 5 ขึ้น ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล วิทยากร และผู้สูงอายุชายหญิงในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม โดยมีการเคารพธงชาติหน้าเสาธง สวดมนต์ และออกกำลังกาย ก่อนมีพิธีเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ
          โรงเรียนผู้สูงอายุ วิ’ลัย วัยหวาน จัดโดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงวัย โดยจัดกิจกรรมนันทนาการด้านการออกกำลังกาย เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย จิตใจ ให้ผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจและเพิ่มศักยภาพให้กับตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีรายได้ด้วยการฝึกอาชีพ และได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมายรวมทั้งการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเอง เป็นการลดปัญหาภาวะซึมเศร้า ภาวะติดบ้าน และภาวะติดเตียงในวัยผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีที่มีต่อกัน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่รุ่นที่ 1- 4 พบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยจัดการเรียนการสอนทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.66 เป็นต้นไป รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 สัปดาห์ ซึ่งเมื่อจบคาบเรียนตามกำหนดแล้วจะมีพิธีรับใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าเรียนทุกคน พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน และนักเรียน วิ’ลัย วัยหวาน ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลเมืองหัวหินใสสะอาด” ร่วมกับ ชมรม strong เทศบาลเมืองหัวหิน ในการต่อต้านทุจริตอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!