ร้อยเอ็ด-จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร

ร้อยเอ็ด-จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน : อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

              จัดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2563 เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อปท.

                  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอหนองฮี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าร่วมพิธี
นายเจนเจตน์ เจนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจังหวัดจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา พระราทาน มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัด อำเภอ จัดตั้ง ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนตำบล (อบต.) เทศบาลตำบล (ทต.)อย่างน้อย 50 คน ต่อ แห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ องค์ประกอบ โครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์(Incident Command System : ICS)

                 การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัย ในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการ่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และมีทักษะความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้ อำเภอหนองฮี ได้คัดเลือกองค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนตำบลจำนวนแห่งละ 50 คน รวม 100 คน กำหนดฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!