“ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดคนใหม่ เน้นย้ำ! ข้าราชการ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ศึกษาระเบียบ กฏหมาย และเป็นที่พึ่งของประชาชน”

“ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ดคนใหม่ เน้นย้ำ! ข้าราชการ ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ศึกษาระเบียบ กฏหมาย และเป็นที่พึ่งของประชาชน”

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

           จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566 ประจำเดือนตุลาคม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถูกต้อง ยึดระเบียบกฏหมาย เน้นการทำงานบูรณาการ มุ่งขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจต่างๆ เพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน

             วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566 ประจำเดือนตุลาคม โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

             โดยในการประชุม ได้มีการชี้แจงภารกิจงาน การติดตาม และการขับเคลื่อนงานตามภารกิจ ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดร้อยเอ็ด รวมถึงการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่ค้างคา การปรับปรุงตำแหน่งนักส่งเสริมการปรกครองท้องถิ่น และให้ท้องถิ่น อำเภอ ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินการรายงานความคืบหน้า ของการดำเนินการทุกขั้นตอน จนกว่าจะสิ้นสุด โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้ศึกษา ระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับ ต่างๆให้ละเอียดรอบคอบ ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และตามกฎหมาย นอกจากนี้ข้าราชการในยุคใหม่ จะต้องใช้การบริหารองค์กรในรูปแบบ การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นกระบวนการและวิธีการทํางานที่มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอย่างเป็นระบบมีการกำหนดแผนงาน โครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาล รวมถึง วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีต่อเนื่อง นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้กำชับให้ข้าราชทุกคนยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน ที่สำคัญคือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งในการให้บริการที่ดี อำนวยความสะดวก ช่วยเหลือดูแล และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!