คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ MOU รพ.หริภุญชัย เมโมเรียลสร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพ

คณะพยาบาลฯ ม.แม่โจ้ MOU รพ.หริภุญชัย เมโมเรียลสร้างเครือข่ายวิชาการ วิจัย พัฒนาบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความร่วมมือทางวิชาการกับผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะพยาบาลศาสตร์) กับ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ นายแพทย์วัชระ สนธิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานพร้อมด้วยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดรับนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1/2565 จำนวน 54 คน นักศึกษาต้องเรียนภาคทฤษฎีและภาคฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานบริการพยาบาลทุกระดับ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บัณฑิตสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจในการดูแลสุขภาพประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลและในชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชนตามขอบเขตของวิชาชีพ ตลอดจนการวางแผนเพื่อไปปฏิบัติงานในต่างประเทศได้

           การลงนามในครั้งนี้จึงเป็นการประสานความร่วมมือให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้บริการแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนในชุมชน ด้านการให้บริการด้านสุขภาพ ด้านวิชาการการวิจัย การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ และพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของบุคลากร นักศึกษาชุมชนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนโควตาการเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่น ๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ให้กับบริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรนั้น ๆ และ บริษัท โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จำกัด ทำหน้าที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ/ศึกษาดูงานของนักศึกษา จัดทำแผนร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนในโรงพยาบาลก่อนการปฏิบัติจริง โดยทั้งสองหน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!