นครสวรรค์-ประชุมสมัยวิสามัญ

นครสวรรค์-ประชุมสมัยวิสามัญ

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           อบจ.นครสวรรค์ ประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เตือนระวังโนรู ดูน้ำ ถนน ขออนุมัติใช้เงินสะสม

             เมื่อเวลา10.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2565 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งก่อนเริ่มการประชุม นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้สอบถามถึงสถานการณ์น้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอไพศาลี โดยนายถิรวุฒิ ฤทธิ์ฉ่ำ สจ.เขต 1 อำเภอไพศาลี ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ว่าขณะนี้ค่อนข้างวิกฤต เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำตะคร้อเกินความจุ คิดเป็น 121 % ระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 100,000 ลบ.ม/วัน ปริมาณน้ำไหลล้นสปิลเวย์ประมาณ 3,100,000 ลบ.ม. รวมการระบายน้ำจากอ่าง ประมาณ 3,200,000 ลบ.ม./วัน ประกอบกับมีฝนตกติดต่อกันถึง 3 วัน ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลกระทบในพื้นที่ และต้องเฝ้าระวังพายุโนรูในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งคาดว่าจะยิ่งส่งกระทบหนักอย่างแน่นอน จึงได้มีการประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น แจ้งเตือน ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านเตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง นอกจากนี้มวลน้ำดังกล่าว จะไหลบ่าลงไปยังพื้นที่อำเภอท่าตะโก หากเร่งทำการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ให้เตรียมการรับมืออย่างทันท่วงที อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ด้านนายก อบจ.นครสวรรค์ ซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ได้เน้นย้ำขอให้ สจ.ในพื้นที่ ที่มีปัญหาเฝ้าระวังสถานการณ์ และให้ดูพื้นที่ว่างรับน้ำที่ไม่ใช่นาข้าว หาทางระบายน้ำออกข้างทาง เพื่อบรรเทาปริมาณน้ำที่จะหลากลงมาในพื้นที่ด้านล่าง นอกจากนี้ นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังได้แจ้งในที่ประชุมทราบ ถึงการแถลงผลงานสำคัญของ อบจ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่ง อบจ.นครสวรรค์ ทำการขุดลอกคลอง ระยะเวลา 18 เดือน รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 1,635 กม. โดยถือเป็นผลของ สจ.ทุกคน (รับฟังข้อมูลรายละเอียดการแถลงผลงานสำคัญของ อบจ.นครสวรรค์ได้ทาง https://fb.watch/fMXvNIYq9F/ ) และฝาก สจ.ให้ข่วยดูเรื่องการซ่อมถนนทุกสายของ อบจ.ด้วยในการพัฒนาพื้นที่

            จากนั้น จึงได้เริ่มการประชุมสภาฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 8 วาระ เสนอสภาเพื่อลงมติ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 จำนวน 6 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 148,884,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2565 จำนวน 16 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 123,560,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 7 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,832,000.- บาท

ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 33 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,976,400.- บาท
ระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณียังมีได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 โครงถาร จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ไม่มีผู้เสนอ จึงปิดประชุมเวลา 11.30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!