นครสวรรค์-ประชุมเครือข่าย ผปค.

นครสวรรค์-ประชุมเครือข่าย ผปค.

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมจัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ครั้งนี้ 1/2565

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนและระดับชั้นครั้งที่ 1/2565 โดยมี ดร. ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายระดับโรงเรียนและระดับชั้นเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง หลังจากประธานกล่าวเปิดการประชุมแล้ว ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้ คือ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ระดับ ดีเด่นและแสดงความยินดีกับ ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ ได้รับรางวัลประธานเครือข่ายผู้ปกครองดีเด่น นายชำนาญ. เกตุทนง ได้รับรางวัลกรรมการสมาคมครูและผู้ปกครองดีเด่น นายเขตรัตน์ ม่วงสุข ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

             สำหรับเรื่องที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบคือ กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 การปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 255 เป็นต้นไปและเปิดภาคเรียนในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นอกจากนี้การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2565 ทุกระดับชั้นเท่ากันหมดคือ 1,900 บาท วาระที่สำคัญในการประชุมวันนี้ เป็นเรื่องการจัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ NMM HALF MARATHON 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้มีคณะผู้ดำเนินการในการจัดการแข่งขันประกอบด้วย นายภารดร บุญญวิโรจน์ นายภัทรโชติ ชัยสุภสกุล พร้อมทีมงานครบทีม ได้มาให้ข้อคิดในการจัดการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน นอกจากนี้ นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ์ อดีตครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ให้ข้อคิดและแสดงความคิดเห็นในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย โดยในที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า ทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันจึงจะสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!