ร้อยเอ็ด-จัดสัมมนาและอภิปราย เรื่องทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ร้อยเอ็ด-จัดสัมมนาและอภิปราย เรื่องทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

ข่าว/ภาพ:คมกฤช พวงศรีเคน 

จัดสัมมนาและอภิปราย เรื่องทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ

             เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดการสัมมนาและอภิปราย เรื่องทิศทางท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา

            นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวถึง การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปกครองประเทศ มาจากหลักการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย มีลักษณะพิเศษเนื่องจากเป็นการปกครองระดับล่างที่ผู้บริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีความใกล้ชิดกับประชาชน ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม หากมีแนวทางที่ชัดเจนก็จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปกครอง ตนเอง มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก็ย่อมทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ยังได้รับความรู้ จากอาจารย์ วุฒิสาร ตันไชย จากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!