พช.อุตรดิตถ์ อบรมต้านทุจริต

พช.อุตรดิตถ์ อบรมต้านทุจริต

ภาพ/ข่าว:นายพูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันม์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์

พช.อุตรดิตถ์ อบรมต้านทุจริต

             เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟรายเดย์ ถ. บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์จากการนำของนายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ จ.ส.ต.ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางรัตนาวดี นาคมูล ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนพร้อมคณะให้การต้อนรับ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ CD – UT STRONG พช.อุตรดิตถ์ ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง ถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรม
ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชนยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบโดยสิ้นเชิง

            สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมอบ CD-UT STRONG พช.อุตรดิตถ์ ต้านทุจริตด้วยจิตพอเพียง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ จำนวน 1 วัน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งมีกลุ่มเข้าหมายได้แก่ บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ รวม 66 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!