นครสวรรค์-ตั้ง กก. เทคโน ปชส. ไลออนส์ 310

นครสวรรค์-ตั้ง กก. เทคโน ปชส. ไลออนส์ 310

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            ไลออนส์สากลภาครวม 310 ตั้งคณะกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์และสื่อวีดีทัศน์ในการประชุมระดับประเทศ

             เนื่องจากระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 จะมีการประชุมใหญ่ไลออนส์ สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 57 จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดงาน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยมีการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ถูกต้อง รวดเร็ว รับรู้กันไปทั่วประเทศ ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้ คือ ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์ สล.พลับพลาไชย ประธาน ไลออน จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ สล.เมืองพระบาง นครสวรรค์ รองประธาน ไลออน ปณัฐพันธ์ สันติรัตตกุล สล.บรรทัดทอง กรรมการ ทีมประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ไลออน สุดสวาท ยังแจ่ม สโมสรปากน้ำโพ ประธาน ไลออน ว่าที่ รต.หญิงกำไร เกษะประกร สล.ไมตรีจิต กรุงเทพ รองประธาน ไลออน เฉลิม รอดหลง สล.นครสวรรค์ รองประธาน ไลออน พ.อ.ศุภณัฏฐ์ ลิ้มตระกูลไทย สล.ปรางค์สามยอด ลพบุรี กรรมการ ไลออน คนึงนิจ นาสมใจ สล.พิษณุโลก กรรมการ ไลออน อาทิตย์ จงพาณิชย์สกุล สล.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพ กรรมการ ไลออน ศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย สล.พะเยาว์ กรรมการ ไลออน พรทิพย์ ศรีวิจิตร สล.ปากน้ำโพ กรรมการ ไลออน กันยารัตน์ วีระเศรษฐกุล สล.ปากน้ำโพ กรรมการ ไลออน ณัทกร ธนตระกลศรี สล.สี่แควนครสวรรค์ กรรมการ ไลออน จารุวรรณ บริบูรณ์ สล.เมืองพระบาง กรรมการ

             คณะกรรมการจัดทำสื่อและวิดีทัศน์ ประกอบด้วย ไลออน พ.อ.ศุภณัฏฐ์ ลิ้มตระกูลไทย สล.ปรางค์สามยอด ลพบุรี ประธานกรรมการ ไลออน ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล สล.นครสวรรค์ รองประธาน ไลออน วีรพงศ์ เกียรติเจริญสุข สล.ยานนาวา กรุงเทพ กรรมการ ไลออน กิตติ ชูสว่าง สล.นครสวรรค์ กรรมการ ไลออน สุรพล ผิวเกลี้ยง สล.ปรางค์สามยอด ลพบุรี กรรมการ ไลออน นภารัตน์ ยาวภา สล.ลำนารายณ์ ลพบุรี กรรมการ ไลออน จตุรนต์ ตะโหนด สล.ไมตรีจิต กรรมการ ไลออน เฉลิม รอดหลง สล.นครสวรรค์ กรรมการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!