ร้อยเอ็ด-อบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกหญ้าสำหรับการผลิตอาหารโคขุนคุณภาพ

ร้อยเอ็ด-อบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกหญ้าสำหรับการผลิตอาหารโคขุนคุณภาพ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตร โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน เข้าร่วมกิจกรรม
             นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเลี้ยงโคขุนพันธุ์ทางและการปลูกหญ้าเนเปียร์สำหรับโคขุน ตามมาตรฐานGFM ภายใต้งบพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ.2566 เกษตรกร จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรได้รับการพัฒนาความรู้ด้านการปลูกหญ้าเนเปียร์ สำหรับการผลิตอาหารโคคุณภาพดี โดยมีนางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด เป็นวิทยากร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!