ร้อยเอ็ด-อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ร้อยเอ็ด-อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น มุ่งพัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยวสู่การรับรองมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
             วันที่ 15 พ.ค.66 เวลา 10.30 น. ที่ห้องเอ็มแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเอ็มแกรนด์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวตามการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ ๑ เมืองท่องเที่ยว ๑ ประสบการณ์ท้องถิ่น (One Destination, One Local Experience) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้นำชุมชนจาก 20 อำเภอ เข้าร่วมการอบรมฯ
             โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิการฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนท่องเที่ยว เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้นำชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพร้อมในการรองรับการท่องเที่ยวตามการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้จำแนกธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเที่ยวออกเป็น 12 สาขา บูรณาการการทำงานด้านท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายท่องเที่ยว ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมถึง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบริการการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การรับรองมาตรฐาน ให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ
                นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในการส่งเสริม พัฒนา ให้ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยว โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว นำไปสู่การเพิ่มของจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ประชาชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เจริญเติบโตมากขึ้นได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!