อุบลราชธานี-สสจ.ประชุม คณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์

อุบลราชธานี-สสจ.ประชุม คณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

            วันนี้ ( 11 พ.ค.66 ) นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวานนี้ ( 10 พ.ค.66 ) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการยุติปัญหาเอดส์จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายวิโรจน์ เซมรัมย์ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดตามวาระการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมกันพิจารณา
          นายประทีป บุญธรรม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเป็นการทำงานโดยการบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งประสิทธิผลให้ประชาชนมีพฤติกรรมและมีความสามารถในการป้องกันตนเองและครอบครัว ให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อเอชไอวีได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อยุติปัญหาเอดส์ ให้บรรลุเป้าหมาย ภายในปี พ.ศ. 2573 Getting to Zero หรือ Ending AIDS คือ ลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ลดการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ขณะที่สถิติการตรวจหาเชื้อ HIV ปี 2565 จำนวน 35,219 ราย พบผู้ผลเลือดเป็นบวก จำนวน 450 ราย และผลการสำรวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย กับการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่มนักเรียนระดับ ปี 2564 พบว่า กลุ่มนักเรียนระดับชั้น ม 2 ใช้ถุงยางอนามัยมากที่สุด
         โดยในที่ประชุมฯ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ แนะนำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิ (CRS : Crisis Response System) การส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ (S&D E-Learning) การประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ นโยบายสนับสนุนการใช้ถุงยางอนามัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง เพื่อป้องกันและลดการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน และนอกจากที่ในที่ประชุมฯได้ร่วมกันพิจารณาแผนกิจกรรมเพื่อยุติปัญหาเอดส์ในจังหวัดอุบลราชธานี และนำเสนอแผนการดำเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!