ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่ ศึกษาข้อเท็จจริง ในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ดอนฮังเกลือ

ร้อยเอ็ด-ลงพื้นที่ ศึกษาข้อเท็จจริง ในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ดอนฮังเกลือ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

         เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ลงพื้นที่ ร้อยเอ็ด ศึกษาข้อเท็จจริง ในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ที่ดินสาธารณประโยชน์ ดอนฮังเกลือ

           วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะ ลงพื้นที่ บ้านดอนยังเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อร่วมประชุมและศึกษาข้อเท็จจริง การดำเนินงาน แก้ปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่ยื่นคำขอเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาและศึกษาแนวทางการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานของคณะทำงานชุดนี้ โดยมี นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่
             ในที่ประชุม ผู้แทนตำบลบึงเกลือ ได้เสนอการบริหารจัดการพื้นที่โฉนดชุมชนต่อที่ประชุม ให้มีการรับรองสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชนภายใต้กรอบความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยเร่งรัดการออกระเบียบคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินงานโฉนดชุมชนภายใต้มาตรา 10 (4) พ.ร.บ. คทช. ปี 2562 พร้อมทั้ง ให้มีนโยบายสนับสนุนพัฒนายกระดับโฉนดชุมชนตำบล หวังให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบความร่วมมือทุกภาคส่วนกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเป็นทางออกของการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
                มติที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาความเป็นไปได้ รวมทั้งรวบรวมสรุปข้อเสนอให้ชัดเจน โดยเฉพาะการดำเนินการตามแนวทางของ คทช. เพื่อนำข้อเสนอ ปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ นำไปเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ให้ คทช. กำหนด ระเบียบ แนวทางการจัดการเกี่ยวกับโฉนดชุมชนฯ ให้ชัดเจน รองรับแนวทางการปฎิบัติ เพื่อให้ชุมชนยึดเป็นแนวทางปฎิบัติ ต่อไป
               จากการลงพื้นที่ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบปะ พูดคุย ถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อประชาชนที่ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน เพราะปัญหาที่ดิน เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ ต้องอาศัยภาคส่วนต่างๆ ร่วมมือกันแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ต้องการให้ปัญหาได้รับการแก้ไข ซึ่งการดำเนินการมีทิศทางที่ดี เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น และยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหานั้นจะสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!