ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล” ปราณบุรี

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล” ปราณบุรี

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

ผู้ว่าฯ เปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล” ปราณบุรี

          เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี” โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กร ครัวเรือนต้นแบบจำนวน 17 แปลง ศูนย์การเรียนรู้ขยายผลภาครัฐ 1 ศูนย์ และประชาชนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ในแปลงและลงมือปฏิบัติร่วมกัน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านกสิกรรมธรรมชาติและด้านต่างๆ

           สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้จากฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องมือดั้งเดิม (เคียว) และการใช้เทคโนโลยีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาพัฒนาในขั้นตอนการผลิต ฐานการทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและปุ๋ยคอก เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทาง ทักษะ และผลการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล อำเภอปราณบุรี” จากตัวแทนครัวเรือนต้นแบบ และศูนย์การเรียนรู้ขยายผลภาครัฐ และฐานการสร้างความรักความสามัคคี รับประทานอาหารร่วมกัน “หิ้วปิ่นโต ไปเอามื้อถือจอบเสียม” เป็นต้น
           นายเสถียร กล่าวว่าขอฝากทุกภาคส่วนได้ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่ดีเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ช่วยกันดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่นการปลูกและรักษาป่าเพื่อเป็นปอดของชุมชน การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อเป็นคลังอาหารและคลังยาของครัวเรือนและชุมชน การบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างมูลค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ลดรายจ่าย ขายเพิ่มรายได้ เพื่อลดปริมาณขยะ ลดภาระและ งบประมาณในการบริหารจัดการ และชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการงดเผาป่าและงดเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดเพื่อรักษามลภาวะและป้องกันอันตรายจากการลุกลามของไฟ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!