นครนายก-ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ลงสนามอยู่ค่ายพักแรม เสริมทักษะการใช้ชีวิต และแก้ไขปัญหา

นครนายก-ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ลงสนามอยู่ค่ายพักแรม เสริมทักษะการใช้ชีวิต และแก้ไขปัญหา

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่

         วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ได้ฝึกฝนทักษะการคิด แก้ไขปัญหา และนำขบวนการทางลูกเสือไปใช้ในการดำเนินชีวิต ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

           ดร.สุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เปิดเผยว่า กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ลูกเสือวิสามัญ (2002 – 0002) ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมงานในวิชาชีพที่ตนศึกษาอยู่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตอาสาบริการสังคม สามารถนำขบวนการทางลูกเสือไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการสร้างภาพลักษณ์อาชีวศึกษา และเป็นการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
            ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก กล่าวต่อว่า ลูกเสือวิสามัญได้เข้าร่วมขบวนการทางลูกเสือ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมลอดซุ้มลูกเสือ ซึ่งเป็นการแสดงถึงว่า ทุกคนจะมีความทัดเทียมกัน อยู่ร่วมกันฉันพี่น้อง ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมความคิดกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยยึดคำปฏิญาณ และกฎของลูกเสือวิสามัญเป็นทางปฏิบัติ พิธีเปิดสากล พิธีถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
            ที่ทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย และพิธีเปิดกอง กิจกรรมเข้าประจำกอง ประดับแถบ 3 สี กิจกรรมฐาน ได้แก่ ฐานเดินทางไกล ฐานผจญภัย และฐานบุกเบิก สร้างปืนโรมัน กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมรอบกองไฟ เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ลูกเสือวิสามัญได้ทดสอบทักษะวิชาการลูกเสือ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการเรียนการสอนในกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!