ตาก-ภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง และนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน

ตาก-ภารกิจเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง และนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียน

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

             วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายครูที่ปรึกษาเข้าเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ถ้าจะกล่าวถึงการเยี่ยมบ้านนั้น คือการที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน มุ่งหมายและหลักการ เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของเด็กนักเรียน เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดตวามร่วมมือที่ดี ในการช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนานักเรียน รวมถึงการเติมครูมูล ข้อเท็จจริงบางประการ ที่เกี่ยวกับนักเรียน ที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
               นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน นอกจากโรงเรียนแล้ว ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันจัดการศึกษา คือ ผู้ปกครอง และชุมชน ครูต้องรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่แท้จริง ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน หรือเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ซึ่งถือเป็นผู้ที่จะพัฒนาชาติ บ้านเมืองต่อไป ปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกซึ่งได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตมนุษย์ในสังคมเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับผลกระทบมากก็คือ เยาวชน ที่อยู่ในสถาบันครอบครัวอันประกอบด้วย พ่อ แม่ ซึ่งมีเวลาให้ลูก ๆ น้อยลง บางครอบครัวแทบจะไม่มีเวลาอบรมสั่งสอน ติดตามพฤติกรรมของบุตรหลาน ทำให้การดูแลเยาวชนไม่ทั่วถึง ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนจึงได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขและลดปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นการเสริมสร้าง พัฒนานักเรียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
                แนวทางสำหรับครูที่ปรึกษา ทางโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ว่า ก่อนไปเยี่ยม ได้แจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด ช่วงก่อนเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน เท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อการปฎิบัติตัว หรือถามคำถาม ที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน ผลการปฎิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครอง ได้สร้างความอบอุ่นคุ้นเคย ความอบอุ่นใจ ความมิตรภาพที่ดีต่อกัน และผลของการเยี่ยมบ้าน ได้เตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์ หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมาย นั้น ๆ ด้วยดีเสมอมา
               “บอกเคล็ดไม่ลับว่า ช่วงเปิดบ้านนักเรียน ในคราวที่ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในแต่ละหลังคาเรือน ในช่วงแรก ได้เปิดให้เด็กนักเรียนร่วมวงสนทนา เมื่อครูไปถึง พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และความรู้สึกต่าง ๆ ออกมาให้มากในเรื่องที่จะสนทนากัน โดยในการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครั้ง จะหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียน การวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครู หรือโรงเรียน การใช้ระยะเวลาที่เยี่ยมบ้าน ได้คำนึงถึงระยะเวลาที่เหมาะสม และไม่นานเกินไป หลังเสร็จสิ้นภาระกิจการเยี่ยมบ้าน ได้รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน”
                ทั้งนี้การที่ครูได้เยี่ยมเยียนบ้านนักเรียนหลังเวลาเรียนรู้ในโรงเรียน จึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และสถานศึกษา จะทำให้บ้าน โรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ใกล้ชิดกัน ได้อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!