ตาก-รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ตาก-รับการประกวดคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ป่าชุมชนบ้านซอระแตะ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก นายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายสุขภาพต่างๆ ในพื้นที่และคณะผู้บริหารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก พี่น้องประชาชนชาวบ้านซอระแตะ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับประเทศ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ
                โดยมีนายสมศักดิ์ กรีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือก และคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยปีนี้มี อสม. ของจังหวัดตาก สาขาส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นางวาสนา วงศ์เจริญไพบูลย์ จากตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้การคัดเลือก อสม.ดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่อง อสม.ที่มีผลงานดีเด่น และทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
                 คณะกรรมการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2566 สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ประกอบด้วย 1.นายสมศักดิ์ กรีชัย  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2.ผศ.ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคำ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 3.นางสาวอรจิรา ทองสุขมาก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 4.นายสวัสดิ์ โพธิ์พันธะราช ผู้แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย 5.นางลักขณา ศิริบุตรวงษ์ นักจัดการงานทั่วไปของสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!