นครสวรรค์-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงพื้นที่ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน หุบป่าตาด

นครสวรรค์-แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงพื้นที่ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน หุบป่าตาด

ภาพ-ข่าว:วสุกิจจ์ เหล่างาม

            สิงห์ปากน้ำโพ จับมือ สิงห์ลุ่มน้ำสะแกกรัง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงพื้นที่ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวใน หุบป่าตาด อ.ลานสัก เพื่อนำมาสังเคราะห์และเรียบเรียงทางวิชการนำเสนอโมเดลท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอนาคต
             อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน อาจารย์ศักดา พลเข้ม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พร้อมด้วยนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จัดโครงการบูรณาการรายวิชา ขบวนการทางการเมืองและสังคม,การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง,การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดมมวลชน และ รายวิชาสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงพื้นที่” ระหว่างนิสิตสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ และ นิสิตสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี แลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมกันลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ หุบป่าตาด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เพื่อศึกษาข้อมูลในเชิงสังคมศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ
               ด้านพระราชอุทัยโสภณ, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี พระครูอุทัยสุตกิจ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เจ้าคณะอำเภอลานสัก อาจารย์สมบุญ ทิพรังศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี อาจารย์ ดร.พัทธดล เสวกวรรณ และคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี นิสิตสาขารัฐศาสตร์ ร่วมโครงการ เบื้องต้นนิสิตจากวิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีและวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ จะรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่นำมาสังเคราะห์ เรียบเรียงอย่างเป็นระบบในเชิงวิชการ เพื่อนำเสนอโมเดลการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!