นครสวรรค์-สภาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมสถาบัน จัดทำบุญ และประชุมกรรมการสภาฯ

นครสวรรค์-สภาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมสถาบัน จัดทำบุญ และประชุมกรรมการสภาฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทรชิต ชั้น 3 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ตามโครงการสร้างค่านิยมการเรียนอาชีวศึกษา และการสร้างภาพลักษณ์การอาชีวศึกษาที่ดีต่อสังคม โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะกรรมการสภาฯ และคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วมพิธี
               ต่อมาเวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 นายสุนทรทองใสนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีนายสมคิดบุญเทวีผู้อำนวยการสถาบันการในอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 พร้อมคณะกรรมการสภาฯเข้าร่วมประชุม มีนายมะณู คุ้มกล่ำ เป็นเลขานุการในการประชุม

ในการประชุม มีวาระที่สำคัญดังนี้คือ
1.นายกสภาแจ้งนโยบายการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แจ้งในที่ประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีวิสัยทัศน์คือ ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีแนวคิดประเทศว่า ประเทศไทยมั่นคง ร่ำรวย ด้วยมืออาชีวะ และมีจุดเน้นหลักคือ ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อให้การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง เป็นหลักในการพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (อาชีวะพร้อม การศึกษาพร้อม ประเทศไทยเดินหน้า) นอกจากนี้ยังมี 9 นโยบายเร่งด่วน และ 5 นโยบายหลัก

2. รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านการบริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ
3. รายงานผลการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ของคณะอนุกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนสภาสถาบันฯ
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ร่วมกับบริษัทวีซีบีคาร์เซอร์วิสจำกัดสำนักงานใหญ่

5. การใช้เครื่องมือระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชายานยนต์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
6. ความคืบหน้าในการพัฒนาหลักสูตร ของสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ และเงินรายได้ประจำเดือนมกราคม 2566 และรายงานการเงินคงเหลือ งบบำรุงการศึกษา และเงินงบดำเนินงาน ค่าวัสดุบำรุงการศึกษาฯ ของแต่ละสถานศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
8. รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ดำเนินงานในเดือนมกราคม 2566 และรายผลรายงานผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์และกฎหมายสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
9. ร่างประกาศสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เรื่องแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2566

สุดท้ายเป็นการนัดหมายการประชุมสภาสถาบันครั้งที่ 2/2566 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และปิดประชุมเวลา 16:00 น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!