ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101ฝึกอบรมทคโนโลยีการผสมเทียมให้ได้ลูกโคคุณภาพสูง

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์101ฝึกอบรมทคโนโลยีการผสมเทียมให้ได้ลูกโคคุณภาพสูง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 23 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืช ปศุสัตว์ และการทำประมง ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกโคคุณภาพสูง Breeding Stock หลักสูตร “สร้างองค์ความรู้และการผสมเทียม” ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2566 เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงพันธุ์โค-กระบือ โดยใช้เทคโนโลยีการผสมเทียม เพื่อให้ได้ลูกโคคุณภาพสูง ตรงกับความต้องการของตลาด นำไปสู่การประกอบอาชีพปศุสัตว์ได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!