ตาก-อบต.ช่องแคบ จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

ตาก-อบต.ช่องแคบ จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            นายสำเนา ณรงค์มี นายกอบต.ช่องแคบ มอบหมายให้ กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 11 บ้านเงาไผ่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุพัฒนาศักยภาพของตัวเองและผู้อื่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายก่อให้เกิดความเข้มแข็ง (3) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน มีความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเอง (4) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดความรักความสามัคคี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!