เชียงใหม่-เริ่มแล้ว..งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เชียงใหม่-เริ่มแล้ว..งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

                     วันนี้ (1 ธ.ค. 65) ที่ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 55 ปี ของคณะเกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2565 และเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 10 พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านเกษตรอัจฉริยะของคณะเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี
               การจัดงานเกษตรภาคเหนือในครั้งนี้ เป็นการยกระดับการจัดงานซึ่งมีกิจกรรมซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง และการซื้อขายระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ผ่านการเจรจาจากผู้ประกอบการ โดยแบ่งกิจกรรมที่น่าสนใจออกเป็น 6 โซน 6 ธีม ได้แก่ โซน Agrinovations for Sustainable นวัตกรรมเกษตรสู่ความยั่งยืน เป็นโซนที่จัดแสดงนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตร ทั้งด้านธุรกิจอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตร ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ดิจิทัล Biogas เมล็ดพันธุ์ และธุรกิจด้านเคมีเกษตร, โซน Amazing Agro-tourism “กิน บิน ฟิน” มหัศจรรย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร บูธร้านอาหารชั้นนำ และการจัดแสดงบอลลูน, โซน Living & Learning เมล็ดพันธุ์การศึกษา ต้นกล้านวัตกรรม และ Green and clean market เป็นแปลงสาธิตเครื่องจักรกลทางการเกษตร การจัดแสดงกระบวนการและวิธีการผลิตพืชผักปลอดภัย แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการจากส่วนงานราชการต่าง ๆ อาทิ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โซน Greennovation Wonderland มหัศจรรย์พรรณพฤกษา เป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับการจัดสวนและพันธุ์ไม้ที่กำลังเป็นที่สนใจ และการประกวดพืชประเภทต่าง ๆ, โซน Happy Farmland ดินแดนแห่งฟาร์มสุข เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการด้านสัตวศาสตร์ การจัดจำหน่ายสัตว์น้ำ สัตว์ปีก ตลาดนัดสัตว์แปลก รวมถึงเป็นพื้นที่ประกวดสัตว์เลี้ยง และโซน Agrinovation Forum เสวนาวิชาการ “คิด เพื่อ ชีวิตที่ดีกว่า” เป็นพื้นที่ของการจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อที่เป็นที่น่าสนใจในยุคปัจจุบันด้วย
                โอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ได้กล่าวชื่นชมยินดีกับพันธกิจที่คณะเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่มุ่งเน้นการเป็นวิทยาศาสตร์เกษตร การวิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างนวัตกรรมสมัยใหม่ และแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร การบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเกษตรกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ได้ฝากข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการพัฒนาวิชาการด้านการเกษตรของประเทศจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องได้ ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ส่งเสริมให้เกิดระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในภาพรวมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!