ร้อยเอ็ด-เตรียมขยายโรงพยาบาลฯ รองรับการให้บริการประชาชน และปริมาณผู้ป่วย

ร้อยเอ็ด-เตรียมขยายโรงพยาบาลฯ รองรับการให้บริการประชาชน และปริมาณผู้ป่วย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

              เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือการขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ของทางราชการ พร้อมกันนี้ที่ประชุม ได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ พร้อมให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานความก้าวหน้า ณ ปัจจุบัน และรายงานการจัดทำคำของบประมาณก่อสร้างใหม่
                นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่มีความสามารถและความห่วงใยในการให้บริการประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง โดยในปีงบประมาณ 2566 ได้รับการพิจารณาก่อสร้างตึกอาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุและหัวใจ จำนวน 12 ชั้น ในวงเงิน 537,066,000 บาท งบก่อหนี้ผูกพัน 3 ปี ซึ่งมีปัญหาด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ จำเป็นต้องสร้างตึกขนาดสูง จึงขอความร่วมมือจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ช่วยผลักดันการดำเนินการตามข้อปรึกษาหารือการขยายโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ให้สำเร็จลุล่วง เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณผู้ป่วยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เกิดประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!