อยุธยา-เปิดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

อยุธยา-เปิดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” สร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกาย เพื่อไปสู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”
             ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” และมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และ อสม. ผู้แทนศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกาย เพื่อไปสู่เป้าหมาย “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”
              นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวว่า จากรายงานการศึกษาโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า ผู้ป่วยเสียชีวิต จากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศที่กำลังพัฒนา ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 1,880 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ โรคหลอดเลือดสมองยังมีอัตราความพิการสูง จากการศึกษาพบว่า ในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการ ร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิต ถ้าประชาชนขาดความรู้ ด้านการป้องกัน หรือการรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงได้
             สำหรับการจัดกิจกรรมในโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” หัวข้อ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ประจำปี 2565 ได้ขับเคลื่อนโครงการ ผ่านเขตสุขภาพทั้ง 13 แห่ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ในรูปแบบ เดิน วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!