ชุมพร-ปศุสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าอออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ชุมพร-ปศุสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าอออกโดยไม่ได้รับอนุญาต

ภาพ-ข่าว:ทนงศักดิ์ ศุภการ

        เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 31 พ.ค.64 นายธงชัย หนังสือ ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ได้มีคำสั่งด่วนทั้งวาจาและหนังสือทั่วงจชุมพรก้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกโดยในครั้งนี้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์พิชัย โพธิ์กระสังข์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์หญิงกิจตาภรณ์ แสงจันทร์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และนายนรินทร์ สหสันติเวช ปศุสัตว์อำเภอเมืองลงพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับเทศบาลตำบลนาชะอัง มีเจ้าหน้าร่วมดำเนินการประกบด้วย นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายเกียรติศักดิ์ ชนมนัส รองนายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายพรศักดิ์ จุฬุวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง นายยงยุทธ ทิพย์พิมล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 นางสาวธนาภา เศวตเวช นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

         ในกรณีมีผู้ร้องเรียนว่ามีการเคลื่อนย้ายวัวเข้าออกในพื้นที่ ม.6 บ้านทรายทอง ต.นาชะอัง อ.เมืองชุมพร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้จังหวัดชุมพรได้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดในโค-กระบือ ชนิดโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease)หรือโรค ฝีดาษในโค-กระบือ ทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยห้ามมิให้เคลื่อนย้าสัตว์หรือซากสัตว์ในท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในจังหวัดชุมพร ภายในเขตโรคระบาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นๆทุกคนั้งที่มีการเคลื่อนย้าย ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี หนือปรับไม่เกิน 40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!