นครสวรรค์-พิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการ

นครสวรรค์-พิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการ

ขรก.ขอโอน

ปลัดนำทีม รองปลัด ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย สัมภาษณ์ เหตุผล ความจำเป็น ความรู้ ความเข้าใจ ข้าราชการ อปท. ขอโอนมา อบจ.นว.

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการประกอบด้วย นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งคณะกรรมการฯดำเนินการพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสมในการรับโอน ตรวจสอบประวัติข้าราชการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่ข้าราชการจะได้รับ ประกอบด้วย 2 ราย ได้แก่
          1.นางสาวสัจจนันท์ มหาเทพ พนักงานเทศบาล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดเทศบาล ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มีความประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
          2.นางสาวมินตรา สาลิล พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีความประสงค์ขอโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการสังกัด กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการสัมภาษณ์แล้วจะดำเนินการนำเรื่องเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเสนอ ก.จ.จ.นครสวรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!