นครสวรรค์-ราชภัฎมอบฝาย แม่เปิน

นครสวรรค์-ราชภัฎมอบฝาย แม่เปิน

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบฝายชะลอน้ำ 2 ฝาย เพื่ออนุรักษ์ป่า ที่คลองห้วยหวาย อ.แม่เปิน นครสวรรค์

              เมื่อวันที่ 31 มกราคมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ​ ภู่​เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์​ และสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏ​นครสวรรค์​ เป็นประธานเปิดป้ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก รวมทั้งมอบฝายชะลอน้ำให้กับผู้นำชุมชน บ้านคลองห้วยหวาย ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์​ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาขององค์กรในการเป็นสถาบันทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจหลักในการ จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นพันธกิจที่สำคัญอีกด้านในการพัฒนาท้องถิ่น โดยปัญหาสำคัญที่เป็นตัวแปรแห่งความอยู่รอดของป่าไม้คือ แหล่งน้ำ อันเป็นปัจจัยที่จะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ที่ได้ผลดียิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงแนะนำให้ใช้ฝายกั้นน้ำหรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้น เป็นการสร้างระบบวงจรน้ำแก่ป่าไม้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว้ จึงได้จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตาม พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 (สร้างฝายชะลอน้ำ) ดำเนินการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่​ 21 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จมาเป็นปีที่ 4 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-พ.ศ. 2564 รวมฝายชะลอน้ำ (คอนกรีตกึ่งถาวร) ทั้งหมด 12 ลูก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “ชิงเก็บก่อน” โดยร่วมกันเก็บใบไม้แห้งในป่าออกมา เพื่อลดปริมาณไฟป่า ณ บริเวณป่าอนุรักษ์ชุมชน ต.แม่เปิน ซึ่งโครงการนี้มีผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณาจารย์ทีมมนุษยศาสตร์อาสา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ส่วนราชการในท้องถิ่น อ.แม่เปิน นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านคลองห้วยหวายเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!