เชียงใหม่-รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

เชียงใหม่-รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ภาพ/ข่าว:อริธัชย์ พรอัศวโยธิน

        เทศบาลตำบลป่าแดด จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สร้างความตระหนักรู้และร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

           วันนี้ (28 ก.พ. 64) ที่เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยมีเจ้าหน้าที่ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เทศบาลตำบลป่าแดดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาของหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ผ่านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดปฏิทินดำเนินการ “กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไข
หมอกควันและผลกระทบจากไฟป่าในเขตเมือง

             นอกจากนี้ ยังมีการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างเทศบาลตำบลป่าแดด กับผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และภาคเอกชนภายในตำบลป่าแดด เพื่อร่วมกันรณรงค์จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พร้อมสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเทศบาลตำบลป่าแดดอย่างยั่งยืนศราวุธ เจิมจันทร์

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!