“กลาโหม”เจ๋ง”อบรมลูกหลาน เรียนรู้ Robot เตรียมทำงานในอนาคต”

“กลาโหม”เจ๋ง”อบรมลูกหลาน เรียนรู้ Robot เตรียมทำงานในอนาคต”

ภาพ-ข่าว:ธีรพล ขุนเมือง
บ.ก.ริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              ผศ.ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า IBOT EDUCATION TECH THAILAND ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในยุคปัจุบัน จึงได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร Robot Engineering Basic ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
              โดยอบรมให้กับบุตรหลานของบุคลากรภายในกรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับ Lego Education ถึงการออกแบบหุ่นยนต์ให้ถูกต้องตามหลักกลศาสตร์รวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการสั่งงานของหุ่นยนต์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในปัจุบัน รวมไปถึงต่อยอดเพื่อพัฒนาองค์กรและประเทศชาติต่อไป
             IBOT EDUCATION TECH THAILAND ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในยุคปัจุบัน การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ยูเอสอี.โฟล-ไลน์ จก.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Robot เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เตรียมความพร้อมต่อไปในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!