อยุธยา-สปสช.เขต 4 เปิดเวทีสานพลัง 3 ฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพ

อยุธยา-สปสช.เขต 4 เปิดเวทีสานพลัง 3 ฝ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 1 – 2 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช. เขต 4 สระบุรี จัดประชุมสานพลังขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. เป็นประธานเปิดการประชุม นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ประธานคณะอนุกรรมการลักประกันสุขภาพพื้นที่ (อปสข.) เขต 4 ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. นพ.ชุติเดซ ตาบ-องครักษ์ แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยมี นพ.สาต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี เป็นเจ้าภาพสานพลัง 3 ฝ่ายในครั้งนี้ มี หน่วยบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน กว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม
          นพ.สาธิต ทิมขำ ผู้อำนวยการเขต สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า สปสช. มีหน้าที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นตามชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ การเปิดเวทีสานพลัง 3ฝ่าย ที่ประกอบด้วย หน่วยบริการสุขภาพ อปท. และภาคประชาชน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็น ภายใต้ข้อมูลด้านสุขภาพที่สำคัญ และบริการสุขภาพภายใต้สิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) หนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพ (Health Needs) ให้ตรงจุด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม รวมเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการ มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ และโรค เพื่อลดปริมาณโรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิต (NCD) ตลอดจนการควบคุมกลุ่มโรค NCD เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง และสร้างกลไกการคุ้มครองสิทธิในระดับพื้นที่

          โดยในการจัดเวทีสานพลัง 3 ฝ่ายนี้เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เกิดโครงการต่างๆ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตอบโจทย์ “ความจำเป็นด้านสุขภาพ (Health Needs situation) เขตสุขภาพที่ 4” โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของ สปสช. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่ง สปสช.เขต 4 สระบุรี คืนข้อมูลสำคัญได้แก่ claim 5 ,OP Anywhere, AE กองทุน กปท. กองทุน LTC กองทุนฟื้นฟูระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังบูรณากลไกการคุ้มครองสิทธิแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเรียกเก็บเงินจากการเข้ารับบริการ (Extra billing) และการช่วยเหลือคนไข้ไร้สิทธิ์ โดยใช้ข้อมูลเรื่องร้องเรียนตาม ม.57, 59 จากสายด่วน 1330 และศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง เป็นข้อมูลในการระดมความคิดเห็น

          สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้เปิดเวทีอภิปราย หัวข้อ “สานพลังระบบสุขภาพเขต 4 อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน “โดยนพ.อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการ สปสช. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิร่มัยคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพพื้นที่ เขต 4 และ ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สปสช. เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ทิศทางการดำเนินงาน และแบ่งห้องย่อยออกเป็น 3 ฝ่าย เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน และระดมสมองเพื่อนำเสนอเดิมเต็มเชื่อมโยงการทำงานทั้ง 3 ฝ่าย และได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเป็นเข็มมุ่งสู่การสร้างระบบสุขภาพแบบยั่งยืนของเขตสุขภาพที่ 4

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!