อยุธยา-อ.บางบาลเดินหน้าโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

อยุธยา-อ.บางบาลเดินหน้าโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเร็วๆนี้ นายรณกร เผ่าวิจารณ์ นายอำเภอบางบาล ได้มอบให้ นายณัฐนันท์ นิ่มนวล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางบาล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อส.บางบาลที่ 7 ได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงติดตามดูแลสภาพปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย
          โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยต้องการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนายอำเภอ และผู้นำในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายระดับอำเภอผ่านกระบวนการปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างกลไกการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนำไปสู่การจัดทำโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของอำเภอในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!