อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าร่วมโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา”

อยุธยา-กาชาดกรุงเก่าร่วมโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา”

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” เพื่อขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมโครงการฯในครั้งนี้ด้วย
          โครงการ “1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา” ได้ดำเนินการมอบต้นหมันให้กับอำเภอต่าง ๆ นำไปปลูกแล้ว จำนวนกว่า 50,000 ต้น เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนบทบาทการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการภาคีเครือข่ายระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปลูกพืชผักสวนครัว ไว้สำหรับให้ประชาชนได้มีผักที่ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย เกิดสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม หากทุกคนร่วมมือร่วมใจทำเรื่องให้เป็นนิสัย จะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืนให้ทุกพื้นที่มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!