ประจวบคีรีขันธ์-เปิดศูนย์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยทั้ง 8 อำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประจวบคีรีขันธ์-เปิดศูนย์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยทั้ง 8 อำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 31 ส.ค.66 ที่ห้องประชุมสิงขร ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.ประจวบฯ ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 มีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์การสาธารณกุศล ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2566 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในประเทศนับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการเกิดอุทกภัยในแต่ละครั้ง นอกจากจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดและประเทศเป็นอย่างมาก การซักซ้อมการปฏิบัติงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดฯจึงเป็นการเรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (TTX) การประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ รวมทั้งมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้วย

          นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2566 โดยให้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดและให้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมของศูนย์ฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามแนวทาง ของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยนำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.ประจวบฯ ปี 2566 – 2567 มาใช้ในการซักซ้อมการปฏิบัติ ให้เกิดความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ทั้งนี้ การดำเนินการฝึกศูนย์ฯประกอบด้วย การบรรยายภาคทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (TTX) โดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ.

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!