อยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

อยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

อยุธยา-วัดใหญ่ชัยมงคลมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้เป็นองค์ประธานนำ พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล และคณะอุบาสิกาวัดใหญ่ชัยมงคล เมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) โดยมี ดร.กัลยา มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นางขวัญสุดา วงษ์แหยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายแทน เฉลยไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) คณะครู และนักเรียน ถวายการต้อนรับ
           นายแทน เฉลยไตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) กล่าวว่า โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เปิดทำการสอนเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 โดยได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งหมดขจำนวน 925 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 คน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม “บ้าน วัด โรงเรียน” โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้ให้การสนับสนุน ด้านการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยสร้างโดมให้นักเรียนได้ศึกษาเล่าเรียน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT NT O-NET ที่สูงขึ้น และได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
         โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ วัดใหญ่ชัยมงคล โดยพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล ได้มอบทุนการศึกษาให้กับ นักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จำนวน 925 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 925,000 บาท ประกอบด้วย ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 116 ทุน เป็นจำนวนเงิน 116,000 บาท ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 477 ทุน เป็นจำนวนเงิน 477,000 บาท ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 332 ทุน เป็นจำนวนเงิน 332,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 925,000 บาท นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษานักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย
ธรรมศึกษาชั้นตรี 306 คน เป็นจำนวนเงิน 306,000 บาท ธรรมศึกษาชั้นโท 52 คน เป็นจำนวนเงิน 52,000 บาท และธรรมศึกษาชั้นเอก 55 คน เป็นจำนวนเงิน 55,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 413,000 บาท และมอบทุนการศึกษาสำหรับเข้ากองทุนกีฬาของโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) เป็นจำนวน 50,000 บาท อีกด้วย

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!