ประจวบคีรขันธ์-หัวหิน – ผู้ว่าประจวบฯ เปิดค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์บำบัดผู้ติดยาเสพติด

ประจวบคีรขันธ์-หัวหิน – ผู้ว่าประจวบฯ เปิดค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์บำบัดผู้ติดยาเสพติด

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

หัวหิน – ผู้ว่าประจวบฯ เปิดค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์บำบัดผู้ติดยาเสพติด

             เมื่อวันที่ 21 ก.ค. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ครั้งที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ อ.หัวหิน มี นายสรรเพชญ ตรีเทพ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ภาค 7 นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นางไพลิน กองพันธุ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน น.ส.ภาวนา ธนคุณารักษ์ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ นางนันทนิช ตรีเทพ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ สาขาหัวหิน พระครูโอภาศกาญจนธรรม เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดสะพานขี้เหล็ก หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการและผู้จัดการค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมในพิธีเปิด ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2565 ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ให้สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ ประกอบกับกรมคุมประพฤติมีนโยบายในการดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองประเมิน วินิจฉัย กำหนดแผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมในทุกมิติ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข

           ในปีงบประมาณ 2565 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ สาขาหัวหิน มีแผนการจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน จำนวน 2 รุ่น มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100 คน วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน เพื่อดูแลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติให้เข้าถึงการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติเกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณค่า วิธีการดำเนินการประกอบด้วยการบรรยาย การบำบัดฟื้นฟูฯแบบกลุ่ม การฝึกอาชีพแบบสั้นหรือ Street food การฝึกระเบียบวินัยรับผิดชอบต่อสังคม ระยะเวลา 12 วัน โดยมีวิทยากรจากค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ สาขาหัวหิน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวหิน สถานีตำรวจภูธรหัวหิน เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหัวหิน-ปราณบุรี-สามร้อยยอด โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากค่ายลูกเสือศรีเจริญแคมป์.

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!