รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประชุมพิจารณาเงินกองทุนฯ คนพิการ (พก.)

รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประชุมพิจารณาเงินกองทุนฯ คนพิการ (พก.)

ภาพ/ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ น.ส.พัทธนันท์ ราชประสิทธิ์ นายจักรพรรณ จันทร์แฉ่ง ทีมข่าว นสพ.อินทรีสยามออนไลน์ จ.อุตรดิตถ์ 

รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ ประชุมพิจารณาเงินกองทุนฯ คนพิการ (พก.)

              เมื่อวันที่ 22 มิย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิต ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 6/2565 ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2565
โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ โลหะขจรพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯนายสันติ โกสิยานุภาพ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนนายก อบจ.อุตรดิตถ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมในวันนี้เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการในจังหวัดและการพิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินของคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 15 ราย และโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 โครงการ และศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 8 แห่ง 14 โครงการ

              โดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนฯประจำปี 2565 จำนวน 23,155,950บาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และการจัดทำรายงานสถานะการเงิน และการบริหารกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ระบุในข้อ 22 ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จัดทำรายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนเป็นประจำทุกเดือนและเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดทุกครั้งที่มีการประชุม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!