ประจวบคีรีขันธ์-สายการเดินเรือแห่งชาติ สร้างโอกาสของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก

ประจวบคีรีขันธ์-สายการเดินเรือแห่งชาติ สร้างโอกาสของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

สายการเดินเรือแห่งชาติ สร้างโอกาสของประเทศไทยในเวทีการค้าโลก

              วันที่ 26 กรกฎาคม 2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัจจุบันประเทศไทย ไม่มีสายการเดินเรือแห่งชาติเป็นของตัวเอง ทำให้ไม่มีอำนาจในการต่อรองและแข่งขันกับสายการเดินเรือของประเทศอื่น นับเป็นการเสียโอกาสทางการค้าและการขนส่งของประเทศ ดังนั้น นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงมีนโยบายให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการศึกษาการจัดตั้ง “สายการเดินเรือแห่งชาติ” เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางทะเล และจะเป็นการสนับสนุนโครงการแลนด์บริดจ์ให้มีความต้องการในการขนส่งสินค้ามากขึ้น ทำให้กองเรือไทยสามารถแข่งขันได้ และเป็นเครื่องมือในการขนส่งสินค้าของไทย ทั้งการนำเข้าและส่งออก เพื่อสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป แนวทางการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ ในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยระยะแรก จะเปิดให้บริการการเดินเรือภายในประเทศ คือการเดินเรือในอ่าวไทย เพื่อลำเลียงสินค้าจากภาคใต้ขึ้นมาภาคกลางหรือภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษ EEC ซึ่งมีต้นทุนสูง การเดินทางใช้ระยะเวลานาน และการขนส่งทางบกมีปัญหาการจราจรติดขัด เมื่อไทยมีทะเลฝั่งอ่าวไทย สามารถสร้างโลจิสติกส์ทางน้ำได้ โดยเปลี่ยนจากการขนส่งทางบกหรือทางราง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการได้ และระยะต่อไป จะเปิดให้บริการการเดินเรือระหว่างประเทศ ทั้งทางฝั่งตะวันออก เดินเรือขนส่งสินค้าในอ่าวไทย ออกจากท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพ ในอนาคตออกจากแลนด์บริดจ์ที่ชุมพร รับและส่งสินค้าไปทางตะวันออก ตั้งแต่กัมพูชา เวียดนาม เกาหลีใต้ จีนทางตะวันออก ญี่ปุ่น และทางฝั่งตะวันตก รับและส่งสินค้าที่ระนองไปทางอินเดีย ศรีลังกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป

            โดยมีแนวทางและมาตรการส่งเสริมที่ภาครัฐจะให้การสนับสนุน ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแก่เรือไทย การตั้งกองทุนพาณิชยนาวีให้สินเชื่อระยะยาว และอัตราดอกเบี้ยต่ำทัดเทียมต่างชาติ การลดหรือยกเว้นภาษี ที่เรียกเก็บจากเจ้าของเรือไทยให้เท่าเทียมกับประเทศชั้นนำด้านพาณิชยนาวี เป็นต้น รวมไปถึงการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อม เช่น พัฒนาตัวกลางด้านการตลาด ยกระดับทักษะบุคลากรด้านการเดินเรือ พัฒนาระบบคอนเทนเนอร์แบบครบวงจร ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อลดค่าใช้จ่ายแก่เจ้าของเรือ และการพัฒนาความเชื่อมโยงการเดินเรือและการเข้าถึงท่าเทียบเรือ เช่น การประกันความลึกร่องน้ำทางเดินเรือ การพัฒนาพื้นที่หลังท่า ส่งเสริมท่าเรือภูมิภาคติดตั้งปั่นจั่นหน้าท่า พัฒนาถนนและรางเข้าถึงท่าเรือรัฐและเอกชน รัฐและเอกชนร่วมมือ/ร่วมลงทุนในการส่งเสริมการเปิดเส้นทางเดินเรือที่มีศักยภาพ และทบทวนผังเมืองให้เอื้อต่อการพัฒนากิจกรรมพาณิชยนาวีในพื้นที่ศักยภาพ จึงจะช่วยสร้างความมั่นคงในการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติได้ สนข. มั่นใจว่าการจัดตั้งสายการเดินเรือแห่งชาติ จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนโลจิสติกส์ในเชิงรุกของประเทศ และก้าวสู่การเป็น “ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ทางทะเลของภูมิภาค” และสนองตอบนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาคของไทยต่อไป เพราะเราขับเคลื่อนแผนงานคมนาคม เพื่อความสุขของคนไทย

#เรือ #การค้า #การค้าโลก #สายการเดินเรือ
#กระทรวงคมนาคม
#เทคโนโลยี #นวัตกรรม #สนข.
#สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!