ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ในระบบ Application LINE

ตาก-ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ในระบบ Application LINE

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           นายอำเภอพบพระ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ในระบบ Application LINE กลุ่มอำเภอพบพระ ประจำเดือนพฤษภาคม

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระ เป็นประธานการประชุม ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ในระบบ Application LINE กลุ่มอำเภอพบพระ ประจำเดือนพฤษภาคม นายอำเภอพบพระ ขอบคุณส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในดำเนินการเพื่อป้องกันกรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเดือนที่ผ่านมา มติที่ประชุม ขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และ พี่น้องประชาชน ในการ การป้องกันไฟป่าและหมอกควัน การเฝ้าระวังป้องกัน ติดตามข้อมูลข่าวสารพายุฤดูร้อน และ ให้หน่วยงานที่ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพายุ หน้าฝนนี้ ที่จะเกิดขึ้น ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 5/2565 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (กบอ.) ครั้งที่ 5/2565 วันจันทร์ที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Application Line กลุ่ม : หัวหน้าส่วนราชการ อ.พบพระ

ระเบียบวาระก่อนประชุม 1. แนะนำข้าราชการมาดำรงตำแหน่งใหม่
1.1 นายอรรถวุฒิ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง ปลดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) สังกัด ที่ทำการปกครอง อำเภอพบพระ
2. การชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในการจับกุมแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนเมษายน 2565 รวมทั้งหมด จำนวน 20 คดี ผู้นำพา 14 ราย แรงงานต่างด้าว 157 ราย ดังนี้
2.1 วันที่ 3 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแคบ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 4 ราย
2.2 วันที่ 5 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านใหม่สามยอดดอย หมู่ที่ 14 ตำบลช่องแคบ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 18 ราย
2.3 วันที่ 6 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านพบพระกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลพบพระ จับกุม แรงงานต่างด้าว จำนวน 29 ราย
2.4 วันที่ 8 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านผากะเจ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลพบพระ จับกุม ผู้นำพาจำนวน 4 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 46 ราย
2.5 วันที่ 9 เมษายน 2565 กำนันตำบลคีรีราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลคีรีราษฎร์ จับกุม แรงงานต่างด้าว จำนวน 20 ราย
2.6 วันที่ 19 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านหมื่นฤาชัย หมู่ที่ 5 ตำบลพบพระ จับกุม ผู้นำพา จำนวน 2 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 10 ราย
2.7 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านแม่ออกฮู หมู่ที่ 4 และผู้ใหญ่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลพบพระจับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 16 ราย
2.8 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลพบพระ จับกุม แรงงานต่างด้าว จำนวน 22 ราย
2.9 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาเล่ย์ จับกุมผู้นำพา จำนวน 2 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 40 ราย
2.10 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านผ่านศึกพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลวาเล่ย์ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 ราย
2.11 วันที่ 22 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านหมื่นฤาชัย หมู่ที่ 5ตำบลพบพระ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 25 ราย
2.12 วันที่ 24 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ 12 ตำบลคีรีราษฎร์ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 16 ราย
2.13 วันที่ 24 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านพบพระทรายงาม หมู่ที่ 7 ตำบลพบพระ จับกุมแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 ราย
2.14 วันที่ 24 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ จับกุม แรงงานต่างด้าว จำนวน 2 ราย
/2.15 วันที่…

– 2 –
2.15 วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ จับกุม ผู้นำพา จำนวน 1 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 10 ราย
2.16 วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ จับกุม ผู้นำพา จำนวน 1 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 20 ราย
2.17 วันที่ 27 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ จับกุมผู้นำพา จำนวน 3 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 14 ราย
2.18 วันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำนัก หมู่ที่ 4 ตำบลพบพระ จับกุมผู้นำพา จำนวน 1 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 109 ราย
2.19 วันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแคบ จับกุมผู้นำพา จำนวน 1 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 5 ราย
2.20 วันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านมอเกอร์ไทย หมู่ที่ 1 ตำบลวาเล่ย์ จับกุมผู้นำพา จำนวน 2 ราย แรงงานต่างด้าว จำนวน 38 ราย

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!