ระยอง-สัมมนา “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ระยอง-สัมมนา “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

สัมมนา “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง”

          วันที่ 5 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวัดป่าประดู่ (พระอารามหลวง) อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรม พระเทพคุณาธาร (อภัย อภโย ป.ธ.4)ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พระครูเกษมอรรถากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนา หัวข้อ “กาพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง” โดยมี นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอเมืองระยอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ บรรยายความรู้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย โดยมีอาจารย์อเนก ณ.เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ประจำวิชา
          นายอัครเดช ล่องดุริยางค์ ประธานนิสิตชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า การสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ในภาควิชาการสัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย โดยมีอาจารย์อเนก ณ.เชียงใหม่ เป็นอาจารย์ประจำวิชา วัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้านภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ และนำไปปฏิบัติในฐานะผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล ให้สมารถนำไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในฐานะผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อเพิ่มทักษะการถ่ายทอดความรู้ได้ตรงที่ต้องการ และสามารถส่งเสริมทีมงานได้อย่างเหมาะสม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!